تاریخچه مقررات ملی ساختمان

تاریخچه مقررات ملی ساختمان از سال 1352 شروع و در طی هفت مرحله به صورت امروزی تدوین گردیده است

مرحله اول : تدوین قانون و مطالعات مقدماتی  (1365- 1352)
از سال 1352 ضمن تثبیت مسائل قانونی که در قانون نظام معماری و ساختمانی تدوین شده بود، مطالعات اولیه نیز شروع شد. دفتر ترویج و نظام معماری در سال 1358، پژوهشی را جهت دستیابی به مقررات و ضوابطی که برای تأمین حداقل ایمنی و بهداشت بود و براساس وظایفی که طبق ماده 13 قانون نظام معماری مصوب 1356 به عهده آن دفتر محول شده بود، آغاز کرد.
به‌دنبال ادامه پژوهش‌ها، در سال 1362 مقرر گردید که دفتر شهرسازی و معماری واحد شهرسازی و برنامه‌ریزی که دفتر ترویج و نظام معماری در آن ادغام گردیده بود، نتایج کار را منعکس نماید.

مرحله دوم :آغاز تدوین مقررات  (1374-1366 )

پس از جمع‌بندی کارهای گذشته و مطالعه تطبیقی اسناد و مدارک فنی و منابع خارجی، تصمیم گرفته شد که تعیین چهارچوب، اولویت‌های شیوه تدوین و دامنه شمول و کاربرد مجموعه مقررات ساختمانی به کمیته فنی‌ متشکل از صاحبنظران و متخصصان ایرانی از رشته‌های مختلف مرتبط با امر ساختمان واگذار شود و علاوه بر آن کمیته اجرایی‌ای متشکل از نمایندگان دستگا‌ه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی مرتبط با امور تدوین و اجرای استانداردها، آئین‌نامه‌ها و توصیه نامه‌ها جهت انجام هماهنگی های اجرایی تشکیل گردد. ارکان اصلی این سازماندهی به شرح ذیل تعیین شد:

کمیته اجرایی
کمیته فنی
کمیسیون‌های تخصصی
دبیرخانه

فهرست مباحث تهیه و منتشر شده در سال‌های 1374-1366

شماره مبحث      عنوان مصالح و فرآورده‌های ساختمانی     تاريخ تصويب هيات وزيران
پنجم     مصالح و فرآورده‌های ساختمانی       69/11/16
هفتم     پی و پی سازی       69/05/04
نهم     طرح و اجرای ساختمان‌های بتن آرمه       68/10/13
دهم     طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی      68/10/13
دوازدهم     ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا       72/03/07
سیزدهم     طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان‌ها       72/01/09
شانزدهم      تأسیسات بهداشتی      72/07/02
نوزدهم      صرفه جویی در مصرف انرژی       70/02/02

مرحله سوم :تشکیل شورای تدوین  (1384ـ1375)
از سال 1375 تدوین مقررات ملی ساختمان ایران مصادف با دو تحول عمده گردید: اول؛ تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، دوم؛ معاونت نظام مهندسی و اجرای ساختمان در وزارت مسکن و شهرسازی و در پی آن تأسیس دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان در حوزه این معاونت تأسیس گردید.

مرحله چهارم:واگذاری مسؤولیت تدوین برخی از مباحث به مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن  (1387ـ1384)
با واگذاری وظیفه تهیه، تدوین، و بازنگری برخی از مباحث مقررات ملی و آیین‌نامه‌ها و استانداردهای مربوط به ساختمان در تاریخ 22/5/85 از سوی معاونت محترم امور مسکن و ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی به مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، برگزاری جلسات متعدد کمیته‌های هماهنگی و تخصصی آغاز گردید. با تعریف پروژه‌های تحقیقاتی و تنظیم و برگزاری جلسات، مباحث مورد بازنگری قرار گرفتند.

مرحله پنجم:واگذاری مسؤولیت تدوین تمام مباحث به مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن (1389-1388)
بر اساس شیوه‌نامه نحوه تدوین، بازنگری، و تصویب مقررات ملی ساختمان مصوب جلسه مورخ 30/7/1387 شورای توسعه نظام مهندسی ساختمان و طی ابلاغیه وزیر محترم سابق مسکن به شماره 02/100/12879 مورخ 10/3/88 مسؤولیت تدوین تمام مباحث به مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن واگذار شد.

مرحله ششم:واگذاری مسئولیت تدوین مباحث به دفتر امور مقررات ملی ساختمان  وزارت راه و شهرسازی  ( 1392-1389)

در سال 1389 و متعاقب پایان دوره واگذاری آزمایشی تدوین مقررات ملی ساختمان به مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، مطابق با شیوه‌نامه قبلی نحوه تشکیل شورای تدوین مصوب 1376 تدوین مقررات ملی ساختمان مجددا به دفتر امور مقررات ملی ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی محول گردید.

مرحله هفتم:تشکیل دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی  (1392-کنون)
در بهمن ماه 1392 و در پی ابلاغ وزیر محترم راه و شهرسازی دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تشکیل شده و آغاز به فعالیت نمود. بدین ترتیب کلیه امور مرتبط با تدوین مقررات ملی ساختمان از دفتر امور مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی منفک گردیده و به دفتر تدوین مقررات مستقر در مرکز تحقیقات واگذار گردید.